Základní škola a Mateřská škola

6.10. Poznej je, když kvetou

Název projektu

Poznej je, když kvetou

Téma

Rostliny regionu

Záměr

Vést žáky k systematickému pozorování přírody, naučit je vytvářet záznam o pozorování, vytvořit užší vztah k lokalitě. Projekt je určen pro žáky třetích až pátých ročníků. Probíhat bude každý třetí rok. Je zařazen pro jarní období a může přesáhnout až do podzimu. Žáci pracují ve skupinách.

Motivace

Žáci diskutují o možnostech výběru lokalit v okolí svého bydliště.

Mapování tématu

Žáci mají po seznámení s projektem týdenní lhůtu, aby si vytvořili pracovní skupiny, vytipovali lokalitu a rostlinu, kterou budou pozorovat.

Třídění materiálu

Žáci si zmapují vybranou lokalitu, kde budou pozorovat kvetoucí rostlinu v jednotlivých fázích jejího vývoje. Ve svém týmu si žáci rozdělí úkoly.

Řešení

Pořídí zápis, fotodokumentaci nebo nákres rostliny. Své záznamy ověří v odborné literatuře, popřípadě na internetu. Pořídí záznamy, které budou součástí veřejné prezentace v průběhu školního roku dle zvolené rostliny a lokality. Práci je možno obohatit herbářem.

Prezentace

Žáci prezentují výsledky svého pozorování, informují spolužáky o možnostech dalšího zhodnocení svých výsledků.

Společný produkt

Nástěnka, herbář, beseda, výstavka.

Reflexe

Žáci reflektují svůj osobní přínos na společné práci, pojmenují úskalí, s nimiž se v průběhu projektu setkali. Učitelé i žáci hodnotí nejzajímavější projekt, uspořádání výstavy prací jednotlivých skupin.

Průřezová témata

Environmentální výchova

-        učí se rozlišovat jednotlivé ekosystémy / les, pole, lidská obydlí, kulturní krajina /

-        učí se pozorovat podmínky života různých ekosystémů

-        zjišťuje u svých rodičů a prarodičů, jak vypadala krajina dříve

-        vnímá, jak se společnost podílí na změnách životního prostředí

-        prohlubuje svůj vztah k regionu, vztah člověka a prostředí

-        ochrana přírody

Mediální výchova

-        učí se využívat médií k získávání informací

 Osobnostní a sociální výchova

-        rozvíjí emocionální vztahy, dobrou komunikaci ve skupině

-        utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci

-        učí se organizovat a plánovat

-        cvičí si cit pro kreativitu / nápady, originalita, schopnost dotáhnout nápady do reálného konce /