Základní škola a Mateřská škola

Mezinárodní projekt ve spolupráci se ZŠ LOK (Slovensko)

Ciele projektu:

- viesť žiakov k ochrane prírody ak pozitívnemu vzťahu a zodpovednosti k zvieratám

- viacjazyčný e-časopis o svojich domácich maznáčikoch žiakov domácej školy ako aj žiakov z partnerských škôl obohatený fotografiami a kresbami žiakov a ich domácich maznáčikov

- rozvíjať sociálne vzťahy žiakov medzi partnerskými školami

- rozvíjať digitálne, komunikačné a prezentačné zručnosti žiakov

 

Rozvinuté kompetencie:

 • Sociálne komunikačné kompetencie  (spoznanie žiakov z partnerských škôl z Čiech, osvojenie si cudzieho jazyka – českého, rozšírenie slovnej zásoby. Rešpektovať kultúrnu rozmanitosť a preukazovať záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie).
 • Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  (osvojenie si online nástrojov prostredníctvom hry a učenia).
 • Kompetencia učiť sa učiť (vyberať a hodnotiť získané informácie, pracovať ich a využívať v praxi).

 

Predmety, na ktorých budú kolaboratívne aktivity:

 • slovenský jazyk a literatúra -  opis svojich domácich maznáčikov, zapisovanie slov do slovníka (Google dokumenty)
 • prírodoveda - vyhľadať informácie o domácich maznáčikoch
 • výtvarná výchova -   ilustrovanie domácich maznáčikov a príprava omaľovaniek, návrh loga
 • informatika  - tvorba avatarov (Avachara), tvorba puzzlí (Jigidi), kvíz (Kahoot), e-Kniha (StoryJumper), 
 • etická výchova -  rozvíjanie sociálnych vzťahov medzi partnerskými školami

 

Medzipredmetové vzťahy:

 • využitie prepojenosti jednotlivých predmetov  (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, prírodoveda, výtvarná výchova, informatika, etická výchova)  a ich uplatnenie v plnení úloh jednotlivých kolaboratívnych aktivít na uľahčenie systematizácie nových poznatkov 

Realizácia kolaboratívnych aktivít:

 • Predstavenie tímov – PictraMap, Padlet, Wordart, Jigidi, Avachara, Photo Collage
 • Diskusia medzi partnerskými školami – Fórum v Twinspace, Učiteľský zápisník, Četovacia miestnosť