Základní škola a Mateřská škola

Téma

Jsem  cyklista, chodec

Záměr

Projektu se účastní žáci prvního až pátého ročníku. Získávají základní praktické dovednosti chodce a cyklisty v silničním provozu. Projekt je zařazen na podzim a v jarních měsících .

Motivace

Žák popisuje své zkušenosti s tématem. Formuluje, jaké zkušenosti by chtěl projektem získat, formuluje otázky. Je možné zorganizovat besedu s dopravní policií.

Mapování tématu

Žáci studují plán obce, dopravní značení při cestě do školy, vyhledává v autoatlase, učí se poznávat značky, druhy dopravních prostředků.

Třídění materiálu

Vytvoří si nákresy značek, Stanovuje kritéria pro výběr bezpečné cesty do školy,

Řešení- podzim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provedení - jaro

Bezpečná cesta do školy

- sestrojení jednoduché mapky, která začíná znázorněním domku, kde dítě bydlí a pokračuje cestou do školy

- mapka bude obsahovat adresu žáka a adresu školy

- u 3.- 5. ročníku i  důležité orientační body / obecní úřad, obchod apod. /

- celá mapka by měla být přehledná, aby dítě dokázalo najít bezpečnou cestu ke kamarádovi , na hřiště atd.

- děti si na pracovní list zakreslí dopravní značky, které jsou rozmístěny na jejich cestě z domova do školy, vysvětlí jejich význam.

- společně si doplní do své mapky místa vhodná pro hraní

- jsou informováni o místech, kam je chodcům vstup zakázán

- seznámí se s taktikou bezpečného chování při chůzi

 

Žáci se seznamují se správným vybavením a údržbou  jízdního kola a správným oblečením – barevnost, přilba.

Jsou informováni o základních pravidlech jízdy na kole - chápání a využívání základních prvků zřetelné jízdy - znamení paží,  odbočování, řazení před křižovatkou, přednost v jízdě na křižovatce, vyjíždění, brzdění, vyhýbání se, uzpůsobení způsobu jízdy typu kola a vozovky, denní době a hustotě provozu.        

Prezentace

Žák ovládá jízdu na kole po připravené trati, dodržuje základní pravidla bezpečné jízdy.

Dokáže říct, zda je jeho kolo správně vybaveno. 

Každá třída si vytvoří nástěnku bezpečné cesty do školy, jednotliví žáci dokážou vysvětlit , proč je jejich cesta nejbezpečnější, dokážou určit ve své obci místa vhodná a nebezpečná ke hraní a sportu.

Společný produkt

Dopravní den, kde žáci uplatní znalosti z dopravní výchovy a předvedou dovednosti jízdy na kole. Nástěnka s fotografiemi dopravního dne.

Reflexe

Žáci se navzájem hodnotí podle způsobu absolvování připravené trati a řešení vzniklé dopravní situace.

 Žák dokáže obhájit svůj výběr  bezpečné cesty do školy.

U žáků 3.- 5. ročníku se přihlíží ke kvalitě vypracovaného plánku.

Každý sám hodnotí své schopnosti a dovednosti účastníka silničního provozu.