Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

___________________________________________________________________________

Pavlice 79, 671 56 Grešlové Mýto, tel: 515 258 250, E-mail: zs.pavlice@orgman.cz, IČO: 750 212 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pavlicích 1. 8. 2020                                 PaedDr. Tamara Kučerová

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy, Pavlice, okres Znojmo za školní rok 2019/2020

 

1.Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

adresa ZŠ

           MŠ, ŠJ

Pavlice 79, 671 56 okres Znojmo

Pavlice 132, 671 56 okres Znojmo

právní forma

příspěvková organizace/školská právnická osoba

IČO

750 212 93

identifikátor školy

600 127 290

vedení školy

ředitel: PaedDr. Tamara Kučerová

kontakt

tel.: 515 258 250

e-mail: zs.pavlice@orgman.cz

www.zspavlice.cz

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Obec Pavlice

adresa zřizovatele

Pavlice 90

kontakt

tel.: 515 258 334

 

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola Pavlice

28

Základní škola

50

Školní družina

35

Školní jídelna

80

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

MŠ Pavlice


1


28


28


14


10 dětí poslední rok předškolního vzdělávání, z toho 1 s odkladem školní docházky

1. stupeň ZŠ


2


39


19,5


16,88

Školní družina


1


30


30


30

Školní jídelna


x


 67 + 9 závodní stravování


x


x


Komentář: 3 pedagogové 1. stupně, se součtem úvazků 2,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy

Učebny, herny

 Budova základní školy má k dispozici dvě prostorné prosvětlené učebny, keramickou dílnu (během letních prázdnin 2020 přeměněna na hernu pro družinu) a malou tělocvičnu. Velký vstupní prostor a široké chodby, kde je umístěna šatna žáků, skříně na pomůcky a převlečení dětí do hodin TV a na pobyt venku s družinou (každý žák má vlastní skříňku). Dále je v budově umístěno hygienické zařízení pro dívky, chlapce, zaměstnance a místnost se sprchou a hygienickým zařízením pro imobilní. Do školní budovy se vchází přes prostorný dvůr se zastřešeným prostorem pro odpočinek. Ze dvora se také vchází do skladu s kotelnou a vstupem na půdu.

Budova MŠ zahrnuje mateřskou školu a školní jídelnu.

Třída MŠ je prostorná, rozdělená na dvě poloviny. V jedné jsou stolky se židličkami a slouží k výtvarným činnostem a jako jídelna MŠ. Druhá část s kobercem slouží jako herna a odpočívárna po obědě. Obě jsou vybaveny moderním nábytkem.

Školní jídelna ZŠ není zcela vyhovující (velikost, vybavení).

Šatna zaměstnanců byla přesunuta do prostor skladu se vstupem přes místní knihovnu. Jedna místnost skladu je vybavena novým nábytkem a slouží i jako pracovna provozářky ŠJ.  

 Zahrada, hřiště

Školní zahrada byla od dvora oddělena plotem a není využívaná (její využití je zahrnuto v další koncepci rozvoje školy). Zahrada v MŠ je vybavena hracími prvky, které splňují normy, vybavení je doplněno zahradním domkem, kde se ukládají hračky a pomůcky pro pobyt dětí venku. Při vstupu na zahradu procházejí děti přes terasu, která je využívaná při akcích školy. V plánu je výměna některých hracích prvků (viz koncepce rozvoje školy).

Sportovní zařízení

Tělocvična v ZŠ sloužila původně jako třída. Bylo řešeno zakrytí topení – zabezpečení proti úrazu. Tělocvična prošla v létě 2019 celkovou rekonstrukcí. Byla odstraněna omítka a odvlhčeno zdivo do výšky 130 cm. Dále byly stěny obloženy dřevěným obkladem. Podlaha byla vybroušena a znovu nalakovaná. Stejný postup renovace byl použit i na vlhké stěně chodby k tělocvičně.

Okna jsou kryta sítěmi. Hodiny TV probíhají za příznivého počasí na hřišti TJ Orel Pavlice. Škola také pravidelně jezdí na plavecký výcvik do lázní ve Znojmě (na jaře roku 2020 výcvik z důvodu epidemie Covid19 neproběhl).

 

Žákovský nábytek

Obě třídy ZŠ jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem. Škola tak plně vyhovuje požadavku na žákovský nábytek. Obě třídy jsou dále vybaveny moderními skříněmi na pomůcky a magnetickými tabulemi. Průběžně jsou doplňovány skříně na chodbě a v ředitelně (narůstající potřeba úložného prostoru).

 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím, knihami apod.

Vybavení je průběžně doplňováno dle finančních prostředků. Ve dvouletém projektovém období 2018 - 2020 je doplňováno z prostředků projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Pavlice. Ve školním roce 2019/2020 byly z projektu zakoupeny pomůcky do JČ, JA, TV, přírodovědy, matematiky, pro předškolní vzdělávání….

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vyhovující, je zastoupeno více vydavatelství. Žáci pracují s pracovními sešity a učebnicemi. Učitelé jim také kopírují další materiály, pro rozšíření učiva.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Ve škole je k dispozici počítačová síť s pevnými žákovskými pracovními stanicemi + přenositelné notebooky a tablety, které jsou umístěny ve dvou učebnách školy a dvě interaktivní tabule. V létě 2019 bylo částečně modernizováno interaktivní zařízení (nový projektor a interaktivní dotykové zařízení). Žáci pracují s výukovými programy a využívají internet k získávání informací. Dále jsou třídy vybaveny přenosným vizualizerem, CD přehrávačem. Učitelé mají v ZŠ k dispozici notebooky (jsou připojeny k interaktivním tabulím), kopírovací stroj a multifunkční tiskárnu. V MŠ byl instalován notebook s připojením k internetu a multifunkční tiskárna (kopírka). Z projektu Šablony II byly dále zakoupeny tablety pro žáky, které jsou využívány pro samostatnou práci žáků a při projektovém vyučování.

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

21. 12. 2005

Členové školské rady

V prosinci 2017 skončilo tříleté volební období školské rady. Zastupitelstvem obce byl zvolen za člena pan Jiří Kosík. Volba člena školské rady ze zákonných zástupců žáků proběhla 22. 11. 2017 a byla zvolena paní Dana Březinová. Pedagogickými pracovníky byla 22. 11. 2017 zvolena paní Hana Švarcová.

18. 12. 2017 na prvním zasedání školské rady byla předsedkyní zvolena paní Hana Švarcová.

21. 11. 2018 byl do školské rady zvolen z řad zastupitelstva pan Jan Holík (místo pana Jiřího Kosíka).

 

 

2. Vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní školy Pavlice

Školní vzdělávací program Mateřské školy Pavlice

Školní vzdělávací program Školní družiny Pavlice

 

 

3. Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30. 6. 2020

Počet pracovníků celkem

10 + 1 na rodičovské dovolené

Počet pedagogů ZŠ

3

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet pedagogů MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ZŠ

2

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

3

 

Jedna pracovnice je zároveň učitelka ZŠ, vychovatelka, provozář ŠJ a pomocná kuchařka ŠJ.

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnícíchPedagogičtí pracovníci


Funkce


Úvazek.


Stupeň vzdělání


Aprobace


1

učitelka ZŠ, ředitelka


1,0


Učitelství pro 1. stupeň


2

učitelka ZŠ


1,0


Učitelství pro 1. stupeň


3

učitelka ZŠ


0,31


VOŠ

Diplomovaná dětská sestra + studium pedagogiky


4

učitelka MŠ


1,0


Učitelství pro MŠ


5

učitelka MŠ


1,0 


VOŠ

Pedagogika – sociální práce

Předškolní a mimoškolní pedagogika


6

vychovatelka


0,54


VOŠ

Diplomovaná dětská sestra + studium pedagogiky

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce


Odborná kvalifikace


%


Aprobovanost ve výuce


%

Učitelky 1. stupně


86

učitelky 1. stupně


86

Učitelky MŠ


100

učitelky MŠ


100

Vychovatelka ŠD


100

Vyšší odborná škola + studium pedagogiky


100

Komentář: Vychovatelka ZŠ na úvazek 0,31 zastupuje kvalifikovanou učitelku na rodičovské dovolené. Nabídka pracovního místa byla zveřejněna na www stránkách školy a byl osloven ÚP.

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. věku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

0

0

1

0

4

0

0

0

0

0

5

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnícíchOstatní pracovníci


Funkce


Úvazek


Stupeň vzdělání


1

samostatná odb. kuchařka


1,0

SOU


2

pomocná kuchařka


0,13

VOŠ


3

provozář jídelny MŠ, ZŠ


0,25

VOŠ


4

školnice MŠ


0,65

základní

                  5

školnice ZŠ


0,7

základní


6

správce informačních technologií


0,05

SOU


7

Pomocný obslužný pracovník při péči o děti (hrazeno z projektu 50+ z ÚP)


0,6

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol, výsledky přijímacího řízení do MŠ

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce


počet prvních tříd


počet dětí přijatých do prvních tříd


z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)


počet odkladů pro  školní rok 2020/2021


1


8


1


1

Komentář: Dvě děti z MŠ Pavlice zapsáno do škol mimo spádovou školu.


Dvě děti měly ukončeno předškolní vzdělávání na žádost zákonného zástupce (pokračují ve vzdělávání v jiné MŠ).

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení

 


z pátého ročníku

gymnázia zřiz. krajem


Ve školním roce 2019/2020 se jedna žákyně hlásila a byla přijata na gymnázium.

 

4.3 Výsledky přijímacího řízení do MŠ


Počet žádostí


počet dětí přijatých


z toho počet dětí k pravidelné docházce


z toho počet dětí k nepravidelné docházce


10


9


9


0

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

Ve školním roce 2019/2020 byly z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví po dobu od 11. března do 22. května uzavřeny základní školy. Výuka probíhala distanční formou. Informace byly předávány žákům:

a) mailem rozpis učební látky po dnech, vysvětlení, odkazy na internetové zdroje, pracovní listy, poslechy ….

b) doručením přímo v listinné podobě a telefonicky (pro žákyni, která nemá připojení na internet a počítač)

c) skype – výuka online po jednotlivých ročnících

d) nahrávání videí a zpřístupnění žákům (vysvětlení probíraného učiva).

 

Žáci nebo jejich rodiče každý týden posílali oskenované splněné úkoly učitelkám. Vše bylo zkontrolováno a poskytnuta zpětná vazba, případně znovu vysvětleno učivo.

 

Mateřská škola byla rozhodnutím zřizovatele uzavřena v době od 16. března do 15. května.

 

 

 

 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

 

Přehled o prospěchu

1. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I. roč. 1.

4

0

4

0

0

0

I. roč. 2.

9

0

8

1

1

0

II. roč. 3.

8

3

5

0

1

0

II. roč. 4.

12

3

9

0

1

0

II. roč. 5.

6

4

2

0

0

0

 

Celkový přehled

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

39

28

1

3

0

 

 

 

Přehled o chování

1. stupeň     

 

Třída

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

I.

13

0

0

0

0

0

II.

26

0

0

0

0

0

 

Celkový přehled:

 

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

1. stupeň

39

0

0

0

0

0

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

1562

40,05

0

0

 

 

 

5.3.1 Údaje o integrovaných žácích:


Druh postižení:

počet

Ročník

Doba trvání

Vývojová porucha učení

1 s IVP

1 s IVP

1 bez IVP

1 s IVP

3.

3.

4.

4.

do 23. 11. 2020

do 15. 11. 2021

do 31. 8. 2020

do 31. 8. 2020

 

5.3.2 Údaje o integrovaných dětech v MŠ:


Druh postižení:

Počet dětí

 

0

Komentář: Ve školním roce 2019/2020 nebylo žádné dítě integrováno v MŠ.

 

 

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně - vzdělávacího procesu

Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy

Rozvrh hodin (psychohygiena)

Vyučovací hodina trvá 45 minut, přestávka malá 10 minut a velká 20 minut.

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

Integrace pěti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ. Tři byli vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu (3. roč. dva žáci, 4. roč. 1 žák).

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Zadávání nadstandartních úkolů, projekty.

Školní řád, klasifikační řád

Schválen pedagogickou radou a školskou radou.

 

Informační systém vůči žákům a rodičům

Nástěnka, žákovské knížky, deníčky, schůzky s rodiči, individuální konzultace, www stránky školy.

 

Spolupráce s PPP a SPC

Především při diagnostice žáků s vývojovými poruchami učení.

 

Prevence sociálně-patologických jevů

Na škole pracuje protidrogový preventista, nebyly zaznamenány žádné negativní sociálně patologické jevy.

 

Klima školy

Příznivé, rodinná atmosféra.

 

 

 

 

Průběh a výsledky vzdělávání

Výuka probíhala v souladu s cíli a zásadami vzdělávání. Cíle výuky byly stanoveny vhodně a přiměřeně k aktuálnímu stavu třídy, byly respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků. Cíle byly stanoveny konkrétní a probírané učivo navazovalo na předchozí témata.

Během roku proběhly projekty:

Jsem hlava rodiny

Spisovatelská dílna „Cestujeme po Evropě“ z důvodu uzavření školy nedokončeno

Čím budu

Dopravní výchova, bezpečná cesta do školy

Dopravní výchova BESIP z důvodu uzavření školy nedokončeno

Jsem čtenář

Naše domácí zvířata

Projekt na podporu čtenářské gramotnosti „Cesta na ostrov čtenářů“

Cestujeme po Evropě (proběhly dva projektové dny ze čtyř)

Poznej centrum regionu z důvodu uzavření školy neproběhl

Projekt e-Twinning (How CLIL we are)

 

V roce 2019 podala škola žádost o podporu v programu Operační program -Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II pro MŠ a ZŠ. Projekt byl schválen a škola v průběhu dvouletého trvání (do srpna 2020) projektu obdržela 877 480,- Kč.

Realizované šablony ve školním roce 2019/2020:

Tandemová výuka v ZŠ – vzájemná spolupráce pedagogů

Tandemová výuka ve ŠD – vzájemná spolupráce pedagogů

Klub komunikace v cizím jazyce

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

 

Materiální podpora výuky

Učebny jsou účelně vybaveny pomůckami, jsou doplňovány dle finančních možností. Stále se zvyšuje míra zavádění výpočetní techniky jako další formy výuky, obě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a počítači, notebooky, tablety. Třídy svým vzhledem přispívají k dobrému klimatu školy (žákovský nábytek, skříně na pomůcky, barevné magnetické tabule, počítačové stoly). Při výběru učebnic byla volena různá nakladatelství a žáci měli k výuce k dispozici informace z více zdrojů.

 

 

Vyučovací formy a metody

Při výuce byly využívány různé vyučovací formy a metody, které směřovaly ke splnění stanovených cílů. Byl podporován zdravý rozvoj osobnosti dětí, jejich sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné respektování a tolerance. Každé dítě mělo možnost se seberealizovat. Byla využita výuka frontální, skupinová, individuální i projektové vyučování.

 

Motivace žáků

Při každé činnosti byli žáci vhodně motivováni. Pokud to bylo vhodné, byla teorie propojena s praxí. Výsledky činnosti byly také vždy vhodně zhodnoceny a klady pochváleny. To je vždy největší motivací pro další činnost. Bylo také zařazováno sebehodnocení žáků.

 

Interakce a komunikace

Klima na naší škole je velmi pozitivní, téměř rodinné. Jsou však jasně stanovena pravidla komunikace mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem. Žáci mají možnost vyjadřovat svůj názor a zapojit se do diskuse. Mají příležitost k samostatným řečovým projevům, jsou rozvíjeny jejich komunikativní dovednosti.

Daří se zapojit rodiče (občerstvení na akcích školy, dary do tomboly a pomoc při organizaci školních akcí, zajištění dopravy na plavání a do divadla).

 

 

 

Hodnocení žáků

Žáci byli hodnoceni podle klasifikačního řádu na vysvědčení klasifikačním stupněm. Během roku byly využity různé formy hodnocení. Bylo využito vzájemného hodnocení, sebehodnocení žáků a ústní hodnocení.

 

Vyhodnocení údajů o prevenci sociálně patologických jevů

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program školy, který je součástí výchovy a vzdělání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče a odborníci. V rámci minimálního preventivního programu se kombinuje poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech. Preferujeme přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Program bere zřetel na věk a osobní charakteristiky jedinců.

Ve školním roce 2019/2020 nebyly zaznamenány známky užívání alkoholu, drog nebo tabákových výrobků. Nebyly také zaznamenány případy týrání či zneužívání dětí v rodinách. Ve škole je stále monitorována šikana, jakékoli náznaky jsou rázně řešeny.

 

 

Vyhodnocení poskytování poradenských služeb

Poradenské služby byly poskytovány v oblasti prevence školní neúspěšnosti, prevence sociálně patologických jevů. Dále zákonným zástupcům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Poradenské služby byly poskytovány během schůzek s rodiči a konzultačních hodin a dále po vyučování (z iniciativy učitelů nebo rodičů žáků).

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy ve školním roce 2019/2020

 

Předmět


Jméno účastníka

Zaměření kurzů

JA


Tamara Kučerová

Kurz CLIL Erasmus + Scarborough (dva týdny v létě 2019)

První pomoc


Ďurišová Dagmar

Základní forma zdravotnických znalostí pro ped. pracovníky – doškolovací kurz

První pomoc


všichni zaměstnanci

První pomoc

M


Tamara Kučerová


Hosová Iveta


Ďurišová Dagmar

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ -matematická gramotnost 20 hodin

JČ, M, PRV, PŘV, VL, TV, VV


Tamara Kučerová


Hosová Iveta


Ďurišová Dagmar

Tandemová výuka

ŠD


Ďurišová Dagmar


Tamara Kučerová

Tandemové vzdělávání ve ŠD

JA


Tamara Kučerová

I když nejsem jazykář, můžu učit CLIL


Švarcová Hana

Matematická pregramotnost v MŠ

ŠJ


Ďurišová Dagmar


Jelínková Jana

Školní stravování


Tamara Kučerová

Sdílení zkušeností pedagogů různých škol – ZŠ Šumná


Jarmila Reháková

Sdílení zkušeností pedagogů různých škol – MŠ Jakubov

 

 

Škola podala na jaře roku 2017 žádost o grant na vzdělávání  Erasmus+ Mobilita pracovníků škol. Projekt nazvaný Nové metody v jazykovém vzdělávání, který zahrnuje dva roky vzdělávání v ČR a dva metodické semináře CLIL ve Velké Británii, byl schválen a škola obdržela grant ve výši 5 786 EUR. V rámci projektu proběhla mobilita ve Scarborough v létě 2019. V roce 2019 jsme byli opět úspěšní se žádostí o jednoletý projekt s další mobilitou zaměřenou na metodu CLIL. Grant byl schválen ve výši 3 467 EUR. V létě roku 2020 měl být uskutečněn seminář v Brightonu ve VB. Z důvodu epidemie Covid19 bylo projektové období prodlouženo a mobilita se uskuteční v létě roku 2021.

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

7.1 Údaje o významných aktivitách

Mateřská škola

Tvořivé podzimní odpoledne v MŠ „Dýňování“

Broučkiáda, lampionový průvod, výstava rozsvícených dýní na zahradě MŠ

Martin na bílém koni (vítání zimy)

Mikulášská besídka – vystoupení

Mikulášská nadílka v MŠ

Tvořivé odpoledne s rodiči – výroba dekorací a svícnu

Vánoční nadílka v mateřské škole

Karneval s tombolou – „Pohádkový bál“

Den dětí

Školní výlet – pěšky na koňskou farmu pana Maxery

Loučení s předškoláky

Předplatné Jihomoravského divadla Znojmo – 3 představení

Školička – příprava předškoláků

Angličtinka – seznámení s jazykem hravě

Maminky ve školce – adaptační program pro děti, které ještě nechodí do MŠ

Adaptační program pro předškoláky v ZŠ, jedenkrát měsíčně, odpoledne pod vedením učitelek ZŠ.

Řada tradičních akcí se z důvodu uzavření MŠ (COVID19) neuskutečnila.

 

 

Základní škola

Dopravní výchova 4 x dvě hodiny, BESIP. Poslední dvouhodinovka – praktické cvičení na dopravním hřišti se z důvodů omezení provozu školy neuskutečnila COVID19).

beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou – Fouk a Líla

Martin na bílém koni (tradice vítání zimy)

Broučkiáda, lampionový průvod, výstava rozsvícených dýní na zahradě MŠ

Sběr starého papíru (podzim, jaro)

Mikulášská besídka – vystoupení pro veřejnost

Mikulášská nadílka pro děti

Zpívání u stromečku pro veřejnost – zahájení Adventu

Vánoční besídka u stromečku, nadílka pro zvířata v lese

Školní ples

Projekt „Cestujeme po Evropě“, dva ze čtyř plánovaných projektových dnů  

Adaptační program pro předškoláky v ZŠ, jedenkrát měsíčně, odpoledne pod vedením učitelek ZŠ

Výlet do okolí Pavlice, pěšky (po jednotlivých skupinách – COVID19).

Předplatné Jihomoravského divadla Znojmo

 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích

Florbalový turnaj na ve Znojmě

Florbalová ligy v ZŠ Šumná – 1. místo

 

 

7.3 Péče o volný čas žáků

Kroužky

Klub komunikace v cizím jazyce

Keramický kroužek ZŠ

Florbal ZŠ

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena inspekční činnost.

 

 

9. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019/2020

 

Počet podaných žádostí o informace

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatné části každého rozsudku soudu

0

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

 

10. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje mají být podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 uvedeny za kalendářní rok. Budou proto po ukončení roku 2020 shrnuty do výroční zprávy o hospodaření školy.

 

 

V Pavlicích 24. 8. 2020