Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo

___________________________________________________________________________

Pavlice 79, 671 56 Grešlové Mýto, tel: 515 258 250, E-mail: zs.pavlice@zn.orgman.cz, IČO: 750 212 93

 

 

 

  

Školní řád

 

základní školy

 

 

 

Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2016 se schválenou platností od 1. 9. 2016

Schválen školskou radou 30. 8. 2016

 

 

 

 

 

........................................................    

      PaedDr. Tamara Kučerová                                                                     ředitelka školy

 

 

 

 

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě a v radě školy tento

Školní řád:

 

1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců

               V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění mají žáci a jejich zákonní zástupci následující práva:

- na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona a využívání materiálního vybavení školy, které škola vlastní ke vzdělávání žáků,

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, chování, akcích školy

- na rovné zacházení, ochranu a bezpečí,

- volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

- zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou radu s tím, že ředitelka školy nebo školská rada jsou povinni se se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,

- vyjadřovat se (přiměřenou formou) ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,

- požádat o komisionální přezkoušení.

2. Povinnosti žáků

V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, mají žáci následující povinnosti:

- řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

- dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

- plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

3. Povinnosti zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

- zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

- na vyzvání ředitelky školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

- zajistit, aby žák docházel do školy zdravý, informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- v případě, že se u žáka projeví známky onemocnění během pobytu v ZŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga žáka ze základní školy osobně převzít a dále jednat dle vlastního zhodnocení povahy onemocnění,

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem,

- oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

- zákonní zástupci oznámí škole, pokud žák odchází ze školy po skončení vyučování sám nebo pokud odchází žák po obědě domů sám,

- pokud si zákonný zástupce či pověřená osoba nevyzvedne žáka do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitelku školy,                                                                                        

c) obrátí se na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o žáka jsou předloženy k úhradě jeho zákonným zástupcům (práce přesčas, doprava, umístěnka atd.).

 

4. Chování žáka

Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu.  Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní - dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti.

Žák dodržuje tato základní společenská pravidla:

Vstoupil jsi – pozdrav.

Odcházíš – rozluč se.

Chceš – řekni prosím.

Dostaneš – řekni, děkuji.

Používej i další kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují.

Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.

Nikomu neubližuj, jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.

Nenič, každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým.

Mluv pravdu, lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.

Braň všechny hodnoty, které chceš, aby jiní respektovali.

Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

Važ si sám sebe i druhých.

 

Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitelka školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

 

Při pohybu v areálu školy či na školních akcích mimo budovu školy se žáci chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned oznámí nejbližšímu pedagogickému zaměstnanci nebo jinému zaměstnanci školy.

5. Docházka do školy

 

Žák přichází do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, nejpozději 15 minut před začátkem první vyučovací hodiny. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.

 

Po otevření školy vstupují žáci hlavními dveřmi do prostoru školy. V šatně odkládají svrchní oděv a obuv. Nenechávají zde v průběhu vyučování žádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky,...). Po odchodu ze školy zůstává šatna prázdná, škola neručí za odložené věci žáků po skončení vyučování.            

Kontrolu pořádku v šatně provádí uklízečka.

 

Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce písemnou zprávu (osobní sdělení) pokud možno předem, nejpozději však do 24 hodin.

 

Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas TU. Ten ho uvolňuje pouze na základě písemné nebo ústní žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti TU uvolňuje žáka ředitelka. Na 1 den může uvolnit žáka TU. Žádá-li zákonný zástupce o uvolnění na 2 a více dnů, vyžádá si souhlas ředitelky školy. Žádost o uvolnění předloží rodič osobně ústní nebo písemnou formou prostřednictvím TU, který se k žádosti vyjádří.

 

V případě zranění či nevolnosti žáka, odvede vyučující (učitel konající dozor – v době přestávky) postiženého do kanceláře. Zajistí informování rodičů a případné předání žáka, či jeho ošetření.

 

Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák školu. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení řádu školy.

 

Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy a v přilehlých částech areálu školy.

 

Všechny absence žáka písemně omlouvají zákonní zástupci do žákovské knížky. V případě pochybností může TU vyžadovat lékařské potvrzení.

 

V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle ustanovení zákona ČNR o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), popř. využije dalších možností platné legislativy.

6. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

 

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.

 

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Pokud zjistí

poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a

elektroinstalaci, neprodleně tuto skutečnost oznámí pedagogickému pracovníkovi nebo jinému

zaměstnanci školy.

 

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

 

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje sezení na okenních parapetech.

 

Žák nemanipuluje s rozvody elektřiny, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

 

7.  Ochrana zdraví a zdraví spolužáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 

Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

 

Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.

 

Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.

 

Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech.

 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned svému vyučujícímu a následně třídnímu učiteli.

 

Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit. Úrazy žáků při školní výuce plavání se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně vedení školy.

 

Škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu ve stanoveném termínu (do 24 hodin od úrazu).

 

Žák plně respektuje níže uvedená pravidla vnitřního režimu školy.

 

 

8. Vnitřní režim školy (pro žáky)

Příprava na vyučování

- žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu,

- ve zbylém čase se zbytečně nepohybuje v prostoru šatny a chodby,

- při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou,

- žák plní zadané domácí úkoly,

- nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu,

 

Vyučování

- žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování,

- dbá pokynů vyučujícího, dodržuje řády odborných učeben,

- po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího,

- v době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatně a na sociálních zařízeních.

- mobilní telefon je během pobytu žáka v areálu školy, ŠJ, ale i při akcích organizovaných školou, které probíhají mimo areál školy vypnutý a je zakázáno jej používat. Za ztrátu či odcizení mobilního telefonu žáka škola neodpovídá.

 

Přestávky

- po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci,

- uklidí své pracovní místo a připraví se k další hodině,

- na pokyn vyučujícího se převlékají ve třídě do cvičebního úboru,

- o přestávkách se žáci nezdržují v šatně a na WC,

- do ředitelny nemají žáci přístup, mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele,

- žák si je vědom, že porušením přísného zákazu kouření ve všech prostorách školy se vystavuje přísným kázeňským postihům,                     

- žákům je zakázán vstup do skladu a kotelny na dvoře,

- žáci mohou trávit hlavní přestávku na školním dvoře, pokud jsou k tomu vhodné podmínky, se svolením třídního učitele.

 

 

Odchod ze školy, chování v jídelně

- učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny - v šatně a na chodbách se žáci chovají ukázněně,

- v šatně po odchodu nenechávají žádné své osobní věci,

- za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají třídní učitelky, které žáky předávají vychovatelce,

- žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením vychovatelky,

- v jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo,

- při jídle dodržují zásady slušného stolování,

- po obědě odnesou použité nádobí, uklidí stoly a židle,

- žáci, kteří navštěvují ŠD nebo zájmový kroužek, se do budovy školy vrací v doprovodu vychovatelky a dozoru,

- v případě, že některý žák opakovaně porušuje kázeň v jídelně, bude po předchozím upozornění rodičů vyloučen ze stravování na 2 dny, nedojde-li k nápravě, může být vyloučen trvale.

 

Okolí školy

- žáci dbají na čistotu okolí školy,

- papíry dávají do košů,

- k odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nevstupují na ozeleněné plochy.

 

Vstup zákonných zástupců do školy

Škola se otevírá v šest hodin a zákonní zástupci mohou doprovodit žáky do šatny a v případě nutnosti do třídy (konzultace s učitelem).

V osm hodin se škola zamyká a zákonní zástupci vstupují do školy po domluvě s učitelem.

V době družiny se škola otevírá od 14:45 do 15:15, kdy mají zákonní zástupci možnost vyzvednout žáka.

Zákonní zástupci se ve škole zdržují pouze po nutnou dobu a budovu opouští.

 

9. Stupně hodnocení chování v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

1 – velmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – neuspokojivé.

 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě.

 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního období.

 

Postihování chování žáka mimo školu. Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své děti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole. Jsou-li však závažné a prokazatelné důvody udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně, jeví se objektivní hodnotit žáka za chování zejména ve škole, ale ve vážných případech přihlédnout k chování i mimo školu, jedná-li se o případy, jejichž projednávání se škola přímo účastní.

 

 

 

 

Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující:

 

Stupeň 1 - velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.

 

Stupeň 2 - uspokojivé

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování. 

 

Stupeň 3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu.

 

10. Výchovná opatření

 

Pochvala ředitele školy

 

Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

Ředitelka školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

Udělení pochvaly se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

Pochvala třídního učitele

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

Kázeňská opatření

 

Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo (-a):

 

Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí; o udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče - dopisem, ústní informací na pravidelných konzultačních dnech a třídních schůzkách.

Může se jednat např. o:

- zapomínání pomůcek a domácích úkolů 5x

- falšování známek a podpisů

- podvod při písemce

- lhaní

- pozdní příchody do školy

- rušení výuky mobilem

- nevhodné chování k učitelům a pracovníkům školy

    

Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitelky školy za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se uděluje před kolektivem třídy.

Může se jednat např. o:

- zapomínání pomůcek a domácích úkolů 10x

- krádež

- ničení věcí spolužáků

- slovní napadení spolužáka, vulgární mluva

- nevhodné chování k učitelům a pracovníkům školy

- stále se opakující pozdní příchody do školy

- porušování školního řádu o přestávce

 

Důtka ředitelky školy - ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za vážná porušení řádu školy – zvláště za porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za klasifikační období.

Může se jednat např. o:

- opakovanou krádež

- zapomínání pomůcek a domácích úkolů více než 15x

- nevhodné chování k učitelům a pracovníkům školy

- hrubé fyzické napadení spolužáka

      

Ředitelka školy nebo třídní učitelka neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy.

 

 

11. Vnitřní režim školy pro zaměstnance školy (režim ostrahy)

 

Všichni pracovníci školy plně respektují režim provozu školy, který je zakotven v provozním řádu školy.

Do školy může vstoupit každý pracovník (který proti podpisu obdržel klíče od školy) za účelem spojeným s výukou nebo přípravou na výuku.

Klíče, které pracovník při nástupu obdržel proti podpisu od ředitelky, jsou nepřenosné na jakoukoli další osobu. Je přísně zakázáno pořizování duplikátů těchto klíčů, případně zapůjčování klíčů osobám, které nejsou k zaměstnavateli v zaměstnaneckém poměru. Sebemenší porušení uvedených zásad bude posuzováno jako závažné porušení pracovní kázně s následnými důsledky odpovídajícími ustanovením zákoníku práce.

V případě ztráty svěřených klíčů je zaměstnanec povinen okamžitě tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy. V případě nedbalostní ztráty nese zaměstnanec plnou finanční odpovědnost za výměnu všech zámků a výrobu potřebného počtu nových duplikátů od ztracených klíčů.

Ve dnech pracovního klidu, pracovního volna, ve svátky a v obdobích stanovených na základě mimořádných situací ředitelkou školy je vstup do školy povolen pouze s písemným souhlasem ředitelky.

Škola je pro žáky a veřejnost uzavřena do 6:00 hod. - každý pracovník, který přichází do školy před tímto časem, školu za sebou uzavírá.

Kontrolu uzamčení vstupu do školy provádí v rámci stanované pracovní náplně školnice (domovník).

Každý pracovník, který opouští školu, uzamyká vchod do školy.

V průběhu dopoledne je škola trvale uzavřena - návštěvám umožní vstup do školy pouze učitelé nebo ředitelka.

V průběhu vyučovacích hodin není umožněn žádné návštěvě vstup do tříd. Návštěvy, které přicházejí v úředních záležitostech, se hlásí přímo u ředitelky.

Za kontrolu všech tříd plně zodpovídá příslušná správní zaměstnankyně. Ta je také plně zodpovědná za kontrolu uzavření oken, zhasnutí světel a kontrolu všech vodovodních kohoutků, vypnutí počítačů.

Pokud se bude v prostorách školy s vědomím domovníka (popř. ŘŠ) pohybovat mimo běžný provoz některý z pracovníků, sám plně odpovídá za kontrolu uzamčení všech prostor.

V případě konání mimořádných schůzek třídy nebo třídních akcí oznámí vyučující tuto skutečnost ředitelce a domovníkovi. Současně si organizačně zabezpečí příchod a odchod zúčastněných tak, aby škola byla v době konání akce zabezpečena.

Pokud probíhá výuka od 7,00 (na základě povolení ředitelky školy), žáci přicházejí 6:45 a připravují se na vyučování.

Pro eliminaci rizik narušení bezpečnosti školy, ale i bezpečnosti jednotlivců platí pro případ, že se v prostorách škol zdržují děti zaměstnanců, přísný zákaz jejich pohybu v jednotlivých prostorách školního areálu bez dozoru a doprovodu jejich rodičů (výhradně zaměstnanců školy). Je přísně zakázáno svěřovat těmto dětem klíče od školy.

 

 

12. Povinnosti pedagogických pracovníků (a pracovníků pověřených výchovnou činností)

 

Všichni pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s žáky důsledně uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a respektování odlišností jednotlivých etnických skupin.

Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují výše uvedený režim školy.

Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejpozději 30 minut před začátkem své první vyučovací hodiny.

Opozdí-li se, jsou povinni vysvětlit příčinu opoždění ředitelce.

Nemůže-li se vyučující dostavit do školy, je povinen neprodleně uvědomit vedení školy.

Ve všech prostorách školy platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a kouření.

Konzumace alkoholických nápojů je přísně zakázána ve všech prostorách v pracovní i mimopracovní době.  Jakákoli výjimka z ustanovení tohoto článku je výhradně v pravomoci ředitelky školy (v tomto článku je rozhodující pravomoc ředitelky nepřenositelná).

Všichni pracovníci školy jsou povinni se přezouvat.

Učitelé konají dozor dle plánu dozorů na chodbě, šatně a ve třídě.

Za zápisy v třídní knize zodpovídá každý vyučující. Třídní učitelka kontroluje a uzavírá třídní knihu každý pátek před odchodem ze školy.

Před začátkem hodiny vyučující zkontroluje přípravu žáků a třídy.  Nepřítomné žáky zapíše do třídní knihy. Docházku kontroluje i v dalších vyučovacích hodinách.

Učitelka nese odpovědnost za čistotu, pořádek a úpravu třídy při hodině. Jakékoli zjištěné závady na zařízení hlásí ředitelce. Nezapomíná na větrání třídy. Plně zodpovídá za stav třídy po ukončení hodiny.

Vyučující nedovolí skládat věci, pokud neukončil hodinu.

Končí-li třída vyučování, odvádí vyučující žáky do šatny a dbá, aby se v šatně chovali ukázněně. Žáky, kteří navštěvují ŠD, předá vychovatelce.

Třídní učitelka je povinna denně sledovat docházku žáků, zjišťovat příčiny zameškaných hodin a týdně provádět v třídní knize omluvení nebo neomluvení zameškaných hodin. Neomluvené hodiny hlásí poslední den v měsíci ředitelce školy. Při delší než týdenní nepřítomnosti organizuje nemocnému žákovi pomoc (je-li tento schopen pracovat a nejedná-li se o infekční onemocnění).

Chybí-li některý žák častěji, prověřuje si omluvenky, informuje se u rodičů telefonicky a popř. si zve rodiče do školy ihned po prvních dnech absence.

V průběhu vyučovacích hodin neposkytuje rodičům žádné informace. Chce-li nebo potřebuje-li učitelka nechat si žáky po vyučování ve třídě k doučování či z jiných výchovných důvodů, dá to den předem vědět rodičům. V tom případě učitelka za žáky odpovídá až do jejich odchodu ze školy.

Žák nesmí být potrestán tím, že bude vyloučen z části nebo z celé vyučovací jednotky.

Třídní učitelé jedenkrát za půl roku vypracují hodnocení prospěchu a chování, udělení pochval a důtek. Udělená opatření k posílení kázně se zdůvodněním eviduje ředitelka. Rodiče, jejichž děti si neplní školní povinnosti (dochází u nich k výraznému zhoršení prospěchu) nebo se často proviňují proti řádu školy, zve třídní učitelka včas do školy (i mimo rámec pravidelných konzultací).

Všichni vyučující se pravidelně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů a poskytují rodičům žáků všechny potřebné informace.  Ve zvlášť opodstatněných případech poskytují rodičů potřebné informace individuálně.

Prostory, kam nemají žáci přístup, zůstávají trvale uzavřeny.

Všichni učitelé, vychovatelka ŠD a ostatní zaměstnanci školy pověření výchovnou činností jsou povinni vyžadovat dodržování řádu školy od všech žáků, i když sami nemají službu.

K zajištění ukázněného chování žáků a pořádku ve škole vykonávají učitelé a ostatní pracovníci školy dozor podle rozvrhu dozorů. Ten je vyvěšen na chodbě. Pokud učitel žádá o uvolnění (rodinné důvody) je povinen zajistit si výměnou sám náhradní dozor.

Dozor konající pracovníci organizují ve spolupráci s domovníkem příchod žáků, kontrolují jejich přezouvání a nedovolují zbytečné zdržování žáků v šatně.

Dozírající učitelka na chodbách dohlíží na chování žáků, přecházení z učebny do učebny i na chování ve třídách.

Při zabezpečování dozoru věnuje pozornost také pohybu žáků na WC. V případě zjištění, že se konkrétní žák (žákyně) dopustil porušení zákazu kouření (či používání jiných návykových látek) je povinností dozor konajícího pracovníka okamžitě žáka předvést. Další postup je řešen za přítomnosti rodičů či zákonných zástupců žáka.

Všichni pedagogičtí pracovníci věnují v průběhu celého vyučovacího procesu pozornost všem odchylkám chování žáků od běžného normálu.  Mohou být jedním ze symptomů počínající závislosti na návykových látkách.