Základní škola a Mateřská škola

Koncepce rozvoje

 

 

Základní školy a Mateřské školy, Pavlice, okres Znojmo

 

pro období 2020 - 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             PaedDr. Tamara Kučerová

                                                                                                       ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hlavní cíle k nimž bude škola směřovat

 

2.1. Personální podmínky:

  • usilovat o to, aby byla zachovaná úplná aprobovanost pedagogů
  • stálý rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, vzdělávání v rámci karierního růstu  
  • rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů na škole

2.2. Materiální podmínky:

 

Základní školy

 • renovace školní zahrady, vyřešení terasovitého pozemku, proměna pozemku na víceúčelové zařízení, kde se bude podporovat pohybová aktivita žáků během přestávek a v družině

 • vybavení výpočetní technikou - modernější počítače, programy, obrazy, učebnice, odborné knihy, CD

 • za součinnosti žáků zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostor a okolí. Prostředí školy trvale utvářet tak, aby bylo podnětné, zajímavé čisté a upravené, aby odráželo ducha školy jako celku, aby ve třídách mělo specifické znaky života třídy, aby odráželo ducha společenství žáků, kteří ji obývají

 • doplnit vybavení školní družiny knihami a hrami.

   

     Mateřská škola

 • renovace podlahy školní jídelny

 • vybavení šatny pro zaměstnance

 • technické vybavení (počítače, interaktivní tabule)

 • zastíněná stanoviště na zahrádce

 • doplnění dalších hracích prvků na zahradě MŠ

 • oprava střechy MŠ

 • vytvoření zastřešeného prostoru u dveří na zahrádku, která by sloužila k přezouvání žáků základní školy, kteří přicházejí na oběd.

   

   

   

  2.3. Finanční podmínky:

  • usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím projektů a grantů,
  • peněz sponzorů využívat na klíčové oblasti rozvoje školy - počítače, vybavení školy.

 

2.4. Oblast vzdělávání:

  • každá hodina by měla být kvalitní, odpovídat zásadám zdraví a být pro děti zajímavá,
  • při vyučování pracovat náročně, zároveň však vytvářet přívětivou atmosféru,
  • k žákům přistupovat individuálně, učivo diferencovat vzhledem ke schopnostem jednotlivců,
  • umožnit rozvoj nadání talentovaných žáků, vytvářet další podněty, zapojovat je do soutěží a projektů,
  • věnovat zvýšenou pozornost žákům a dětem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, žákům se specifickými vývojovými poruchami učení
  • věnovat pozornost dětem se špatnou výslovností – logopedická prevence
  • používat vhodných, pestrých metod, využívat i alternativních přístupů
  • spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy (názornost, problémová výuka, dialog...),
  • výsledky vzdělávání pravidelně hodnotit, vést žáky k objektivnímu sebehodnocení, k odpovědnosti za sebe sama a výsledky své práce,
  • usilovat o získání zpětné informace o znalostech, dovednostech, ale i postojích a aktivitě absolventů školy (jak si vedou na druhém stupni základní školy, na víceletém gymnáziu), sledovat i jejich další profesní a životní dráhu,
  • rozvíjet dále informační a komunikační dovedností žáků, práce s počítačem.

 

Matematická gramotnost

   • naučit žáky pochopit úlohu, kterou matematika hraje ve světě,
   • umožnit žákům opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, z pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace,
   • naučit žáky porozumět různým typům matematického textu (symbolický, slovní, obrázek, graf, tabulka),
   • naučit žáky získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní a badatelské činnosti,
   • naučit žáky argumentovat a pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky,
   • podporovat schopnosti individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat procesy, pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky,
   • Seznámit se s Hejného metodou a využít ji v hodinách matematiky.

 

Jazykové vzdělávání

   • pokračovat v seznamování s JA  už v MŠ hravou formou,
   • jazyk anglický v 1 a 2. ročníku doplňovat další hodinou formou zájmového kroužku,
   • zapojení školy do projektů eTwinning – partnerství škol, vytvoření vlastních projektů, navázání spolupráce se zahraničními školami.
   • účast pedagogů na mezinárodních kontaktních seminářích eTwinning,
   • žádost o udělení grantu pro studium v zahraničí v rámci klíčové akce K1 Erasmus+,
   • žádost v projektu spolupráce škol K2 Erasmus+,
   • uplatňování nové metody do výuky  – CLIL. Content and Languege Integrated Learning (CLIL) je přístupem ve vzdělání, v rámci kterého je vyučován obsah nejazykového předmětu a současně jsou rozvíjeny kompetence v cizím jazyce. Je tedy typický pro svou dualitu cílů, čímž se odlišuje od běžných hodin vyučovaných v mateřském jazyce žáků, ale také od hodin cizích jazyků jako takových,
   • uplatnění nových metod a zkušeností získaných na zahraničních pobytech učitelky JA,
   • další vzdělávání učitelů v cizím jazyce,

 

Čtenářská gramotnost

   • čtenářskou gramotnost rozvíjet celoročním projektem – Cesta na ostrov čtenářů, |Jsem čtenář,
   • vedení čtenářských deníků,
   • čtenářské dílny v hodinách jazyka českého,
   • čtenářský klub,
   • zprostředkování návštěvy autora dětské literatury ve škole.

 

Předškolní vzdělávání

   • zdokonalovat návyky sebeobsluhy,
   • pomoc nejmladším dětem při adaptaci v novém prostředí,
   • příprava „předškoláků“ na vstup do základní školy,
   • rozvíjet čtenářskou gramotnost,
   • vytvářet podnětné prostředí s maximálním přihlédnutím k individualitě každého dítěte,
   • zapojení všech dětí do celoroční aktivity pro předškolní děti „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky (Česká obec sokolská)
    • správné držení těla
    • koordinovanost pohybů
    • celková tělesná zdatnost
    • sportovní všestrannost

 

 

2.5. Oblast výchovy:

  • stále usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů na celé škole, zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování, postupně rozvíjet samostatnost, aktivitu, tvořivost, schopnost kooperace, zdravé sebevědomí, učit žáky zásadám asertivního chování, vést je k pozitivnímu myšlení,
  • preventivně předcházet kázeňským problémům,
  • dosáhnout otevřené, sdílné a klidné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti. Pěstovat v dětech zdravé sebevědomí, protože každý je jedinečná osobnost. Chceme je učit vzájemné komunikaci a sebeprosazení. Tím se předejde šikaně, neboť zdravě sebevědomé dítě není snadnou obětí agresora,
  • systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky, přístupnou formou informovat o škodlivosti drog a pracovat na prevenci těchto patologických jevů,
  • včas, důrazně a vhodným způsobem informovat rodiče o závažnějších kázeňských přestupcích či o celkovém zhoršení chování jejich dětí,
  • důsledně sledovat docházku dětí do školy, okamžitě reagovat na neomluvenou absenci,
  • stále vyhodnocovat a zlepšovat režim školy (postupně i s pomocí žáků, aby se s ním mohli ztotožnit) - maximálně akceptovat zájem dětí,
  • vytvářet a podporovat pocit hrdosti na školu,
  • odměňovat účast a úspěchy žáků v různých soutěžích,
  • vést děti k ekologickému myšlení - (zahrada, pořádek kolem školy), třídění odpadu, sběr starého papíru, léčivých bylin, pořádání Dne Země,
  • maximálně využívat iniciativy samotných žáků,   
  • pokračovat ve vydávání školního časopisu Pavlíček,  
  • celoškolní oslavy Vánoc, Velikonoc, Čarodějnice, Den dětí, celoškolní akce sportovního typu - plavání, sportovní den, Drakiáda, Broučkiáda, Kuličkiáda,
  • kulturní akce pro rodiče a veřejnost Mikulášská besídka, zpívání u stromečku, vystoupení pro seniory,
  • výstavky výtvarných i jiných žákovských prací na škole,
  • projektové dny, olympiády aj.,
  • rozvoj mimoškolní činnosti dle zájmu žáků keramika, florbal, anglický jazyk, logika a hry, tanec, dyslektický, grafomotorika,
  • pokračovat v nastavené náplni činnosti školní družiny, která má vždy na celý rok zpracovaný tematický plán (jeden rok – jedno téma), od kterého se odvíjí všechny činnosti.

2.6. Oblast řízení:

  • stále doplňovat Koncepci rozvoje školy o nové prvky, průběžně s ním a jeho záměry seznamovat všechny žáky, zaměstnance, rodiče, postupně jej uvádět do života,
  • usilovat o maximální informovanost pedagogů i zaměstnanců školy, využívat písemných informací (roční plán, měsíční plán, pravidelné porady, internetové stránky školy),
  • průběžně upřesňovat Organizační řád školy a kompetence a odpovědnost jednotlivých pracovníků a pracovních funkcí v režimu školy, promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly,
  • upřesňovat systém kontrol plnění režimových povinností zaměstnanců školy a systém hospitací a vypracovat kontrolní systém, který by umožňoval porovnávat úroveň znalostí žáků v jednotlivých letech.

 

2.7. Vztahy s rodiči:

  • zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o životě školy prostřednictvím písemných informací,
  • postupně se otevírat rodičům, informace o známkách spojovat s ukázkami činnosti školy, výstavkami apod. (konzultační hodiny), umožňovat rodičům přístup do školy i při jiných příležitostech, pěstovat u nich pocit, že jsou na škole vždy vítáni,
  • dát rodičům příležitost, aby sami iniciovali nové akce,
  • zvát rodiče do vyučování - přednášky, besedy, účast na projektech, ale i náslechy v hodinách, případně i celé dopoledne (dny otevřených dveří),
  • vytvořit zpětnou vazbu, získat názory rodičů na fungování školy, zrealizovat jejich náměty,
  • dostat do podvědomí radu školy, na kterou se mohou rodiče obracet,
  • pokračovat v adaptačním programu (předškoláci jednou měsíčně ve škole tráví odpoledne),
  • zápisy organizovat i jako ukázku možností, které na škole jsou.

2.8. Vztahy se základními školami:

 • ·    pořádání sportovních a kulturních soutěží.  

2.9. Vztahy se středními školami:

  • zajistit zpětnou informaci o prospěchu a aktivitě absolventů naší školy.

2.10. Vztahy s institucemi:

  • jejich zlepšování a prohlubování chápat jako podstatnou složku upevňování postavení školy,
  • všechny výstupy ze školy pro úřady a instituce musí mít vysokou věcnou i formální úroveň.

2.11. Sponzoři

  • usilovat o získání většího sponzora, pokračovat v získávání menších sponzorů,
  • vytipovat aktivity, jež by mohly být sponzorovány 
        - pro větší žáky: počítače, knihy, učebnice a pomůcky na jazyky
        - pro děti MŠ: jednotlivé soutěže, akce pro děti, hračky.

2.12. Vytváření pozitivního obrazu o škole - image školy

  • prezentovat školní akce a změny ve škole na školních webových stránkách,
  • propagace školy v médiích,
  • příspěvky do regionálního tisku,
  • akce pro širší veřejnost.