Základní škola a Mateřská škola

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob

Základní škola a Mateřská škola Pavlice, okres Znojmo (dále též jen „škola“)je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 správcem osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“).

Kontakty na správce:

Základní škola a Mateřská škola Pavlice, okres Znojmo

Tel. 515 258 250

e-mail: zs.pavlice@orgman.cz

Práva občanů a povinnosti správce osobních údajů:

Škola v rámci svých agend, které vede, je povinna zpracovávat osobní údaje. Toto zpracování musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy. K povinnostem patří i poskytování informací na Vaši žádost o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Informace se poskytuje bezplatně. Ovšem v případě, že Váš požadavek bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

Pokud některé údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě nepřesných údajů máte právo žádat jejich opravu. Pokud si myslíte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně, můžete zažádat o jejich vymazání. Pokud si myslíte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nad rámec zákona, můžete zažádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Všechna tato práva stanoví čl. 15, 16, 17, 18, 20 a 21 Obecného nařízení.

Veškerá podání vůči správci musí být učiněna způsobem, prokazujícím totožnost žadatele. Tzn. osobně s dokladem totožnosti (občanský průkaz, pas), elektronicky datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, písemně s ověřeným podpisem.

Kontrolu zpracovávání a ochrany osobních údajů provádí také pověřenec. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Zdeněk Nechvátal, e-mail: poverenec@pavlice.cz, tel. 605 235 261

Na pověřence se můžete obrátit, pokud nejste spokojeni s vyřízením Vaší žádosti správcem.

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy školy, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Pověřenec poskytuje základní vysvětlení k uplatnění práv občanů, vyhodnocuje případné dotazy, či požadavky, které spolu s doporučením postupu řešení předává správci.

Státní dozor nad agendou ochrany osobních údajů

Státní dozor provádí Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obracet v případě, že nesouhlasíte s postupem správce ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Před tím, než se na tento Úřad obrátíte, kontaktujte prosím nejprve pověřence.